اصا عجیبه که چندین روزـه استوری نذاشتم 🤔😊 نشونه ی خوبیه ولی