وضعیت دو سه شب اخیر من : 

فیلم دیده ، جایش را کنار بخاری می اندازد ، لامپ هارا خاموش میکند و در سکوت دراز میکشد و با گوشی مشغول میشود .. یکی دو ساعت بعد صدای بارون سکوت و شکسته و به خواب میرود :)