این سفر 
یکی از بهترررررررررین سفر های عمرم بود .. ذتسسسسس ایت ^^ 
+ می اند محمد ، این ذ ریکوردینگ روم :)) استودیو آرمَن - تهران