پسرا 

اگه "نه" شنیدین نمیمیررررین چیزی از ارزش هاتون کم نمیشه 😂 انقد ترسو نباشینو این رفتارای دخترونرو بزارین کنار ناموسا!  چرا انقد سوسول شدین!  برین جلو.. حرفتونو بزنین.. نشد بعدی 😁