باز داریم به اخر ترم نزدیک میشیم و ناله ها و اینکه چرا من اصلا دانشگا اومدم چرا این رشته رو دارم میخونم هم داره شروع میشه ... یکی از گوینده ها خودمم اصلا D: 


انگیزه ای که دارم بخاطرش میرم دانشگا اصلا فاجعس 😂😂