خواستم در و ببندم موهام لای در گیر کرد D:  خیلی خنده دار بود برام