من عاشق اینم که وقتی همینطوری نشستم یاد یه خاطره هایی بیفتم و خندم بگیره 

یکی دو روزه همش تو همین وضعیتم 😂 

ولی اینکه وسط غذا خوردن یا تو راه دانشگا یادش بیفتم و نتونم نخندم خیلی بده 😂

اقا میتونین درک کنین چقد عاشق این روزای اخیررررم ؟