چقد ذهنمو قبل امتحانا انقد درگیر کردم -_- شکی نیست که این ترم و قشنگ خراب میکنم ولی باس به خودم روحیه بدم و طبق گفته های کراش جان زود جا نزنم و نذارم افکار منفی جلومو بگیرن ^^ امروز و یکم غصه بخورم دیگه از فردا شروع میکنم به استادینگ :) خدایا سام هلپ !