تصمیم گرفتم دیگه چیزی برام مهم نباشه ^^ چیزی ناراحتم نکنه 

اهنگمو گوش بدم و خوشحال باشم فقط =))