همیشه از سریالا و قصه های ترکی و عاشقونه بدم میومد ، هیچ وقت نباید نگا میکردمشون