باورم نمیشه دیگه حوصله ی هیچکیو ندارم :| 

هی میگم با این این این چت کنم یا برم فلان جا ! اما میبینم حتی حوصله ی نوشتن دوتا کلمرم ندارم 

رفتنم شیراز بودم دیگه ، بین همه ی اون ادمایی که دوسشون دارمم حالم خوب نشد 

چم شده واقعا ؟ حتی نمیدونم چجوری این همه سالم دووم اوردم