اقا نبودم من 

رفته بودم شمااااااال 

جاتون خالی حالا مینویسم براتون ^^