دیشب چه شب قشنگی بود ^^ خوش گذشت بهم

ترجیح میدم با جزعیاتشو تو دفترم بنویسم D: