دختره وقتی ناراحته زنگ میزنه به من دو ساعت حرف میزنه یا میگه پاشو بیا خونمون تحت هر شرایطی و منو آروم کن و به چرت و پرتام گوش کن

اون وقت موقع شادیاش بزور جواب سلامتو میده

شاید کمی ناراحت شم ولی کنار گذاشتن این شخص برام مثل آب خوردن میمونه ... چه دوست معمولیم باشه چه دوست خیلی خیلی صمیمی !