من تا اومدم توی گوشیم دفتر خاطرات نصب کردم زارت گوشیم خراب شد و مجبور شدم رستور کنم و همه برنامه هام پاک شد D:

وبلاگم ناراحت شده بود که اینجا نمینویسم فک کنم