انقد نرفــتم گرگان

انقد تو خونه موندم

انقد اینجا پست گذاشتم

که بلخره مامان با اون بحث همیشگیش رید بهم

عاغا خدافظ