در باشگاه کمر خود را به گا دهندگانیم -_- 

حتی بزور میرم دششوری :|