مهره ی کمرم پیدا شد و جاش انداختم

هم اکنون ز درد پا (از قسمت رون) رنج میــبریــم

ینی منی که خیلی وخــته سابقه ورزش دارم تا حالا نشده بود انقد غر بدن درد و بزنم .. شما ببینید خانم ازون چه کرده با ما -_- باسنمم درد میکنه حتی .. عای !